Dr. Tetiana Perga
Prof. Dr. Iryne Druzhkova
Prof. Dr. Kateryna Astakhova